219 N Main Street McPherson, KS 67460 | 620-241-7180 | Mon-fri: 9:30am-6pm Sat: 9:30am-5pm

Home Cleaning


EuroScrubby
EuroScrubby

EuroScrubby

$4.91

Swedish Discloths
Swedish Discloths
Sold Out

Swedish Discloths

$8.71

E-Cloth Kitchen Cleaning - 2 Cloths
E-Cloth Kitchen Cleaning - 2 Cloths
Sold Out

E-Cloth Kitchen Cleaning - 2 Cloths

$18.52

E-Cloth Dusting - 2 Cloths
E-Cloth Dusting - 2 Cloths

E-Cloth Dusting - 2 Cloths

$11.98

E-Cloth Flexi Edge Floor Duster
E-Cloth Flexi Edge Floor Duster

E-Cloth Flexi Edge Floor Duster

$43.59

E-Cloth Bathroom Cleaning - 2 Cloths
E-Cloth Bathroom Cleaning - 2 Cloths

E-Cloth Bathroom Cleaning - 2 Cloths

$17.43

E-Cloth Home Cleaning - 8 Cloths
E-Cloth Home Cleaning - 8 Cloths

E-Cloth Home Cleaning - 8 Cloths

$43.59

E-Cloth Window Genie
E-Cloth Window Genie

E-Cloth Window Genie

$17.43